indregard.no
Politikk og samfunn

Bibeltolkning

Gjennom alle tider har religiøse ledere brukt sin makt til å utlede de mest absurde konklusjoner fra sine religiøse tekster og diverse omen. Det er, i følge enkelte muslimske ledere, forbudt å bruke gule og røde kort i fotball: selv grisetaklinger skal behandles etter Sha’ria.

Også her hjemme har vi våre tolkere. Sigurd Osberg er biskop i Den Norske Kirke, og han prøver seg på en tolkning av menneskerettighetene i forhold til selvmord. Det går veldig galt. Det finnes mange argumenter mot selvmord. At det er i strid med menneskerettighetene er nytt. Her er argumentet:

FNs internasjonale erklæring om Menneskerettigheter slår fast i artikkel 3 at «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.» Når erklæringen sier «enhver» betyr det at ikke noe menneske er unntatt. Da er heller ikke den som ønsker å ta sitt liv unntatt. Da mener det internasjonale samfunn at den som tar sitt liv tar et liv som har rett til å leve.

Her er det en viss sammenblanding av begrepene rett og plikt. La oss for eksempel ta en annen av artiklene i menneskerettighetserklæringen, for eksempel artikkel 14: «Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse.» Etter Osbergs logikk ville jeg begå et brudd på menneskerettighetene ved å ikke bli asylsøker.